Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY

odbierzw.familijna.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Platforma do zamawiania usługi cateringowej zamieszczona pod adresem www.odbierzw.familijna.pl prowadzona jest przez GRUPA FAMILIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kuźnica Czeszycka 11, 56-320 Krośnice, NIP: 9161351695, REGON: 020182505.
 2. Każdy Klient korzystający z Platformy zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a także do zapoznanie się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Platformy.
 3. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.

 

§2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę za pośrednictwem Platformy, a której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby
 2. Usługodawca - GRUPA FAMILIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kuźnica Czeszycka 11, 56-320 Krośnice, NIP: 9161351695, REGON: 020182505, telefon (71) 384 56 13.
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem Platformy zamawia usługi lub Produkty Usługodawcy
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy
 5. Platforma - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym odbierzw.familijna.pl umożliwiający m.in. zapoznawanie się z treściami zamieszczanymi przez Usługodawcę, a także zawieranie umów na odległość na zakup Produktów Usługodawcy
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 7. Regulamin - niniejszy regulamin
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą
 9. Konto - utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta na Platformie, za pomocą którego Klient składa Zamówienia lub korzysta z innych funkcjonalności w ramach Platformy
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności
 12. Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów
 13. Produkt - dostępna na Platformie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą
 14. Umowa - umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Platformy

 

§3 Wymagania techniczne 

Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§4 Informacje ogólne 

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem z Platformy.
 3. Klienci zobowiązani są do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności zakazane jest zamieszczenie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, a także omijanie lub niszczenie zabezpieczeń informatycznych Usługodawcy, mających na celu ochronę użytkowników Platformy.
 4. Przeglądanie oferty Usługodawcy nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, o której Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w opisie usługi.
 8. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie ich realizacji.
 9. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych.

 

§5 Zakładanie Konta na Platformie

 1. Aby założyć Konto na Platformie, należy prawidłowo wypełnić Formularz rejestracji. W formularzu należy wskazać następujące dane:
 1. imię i nazwisko (albo firmę lub nazwę jednostki organizacyjnej)
 2. numer telefonu,
 3. Adres e-mail
 1. Założenie i korzystanie z Konta jest darmowe.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonych w Formularzu rejestracji. Login oraz hasło nadaje Klient.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.

 

§6 Zasady składania Zamówienia 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. dokonać wyboru miejsca odbioru Produktów
  2. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  3. wybrać Produkt(y) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta w miejscach do tego przeznaczonych, w tym w szczególności imienia i nazwiska albo firmy lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, numeru telefonu, adresu e-mail, a w przypadku opcji z dostawą Produktów, także adresu dostawy oraz adresu dla rozliczeń, w przypadku wyboru opcji wyboru żądania wystawienia faktury,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3 Regulaminu,
  6. następnie kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie.
 1.  Warunkiem realizacji Zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Zamówienie niektórych lub wszystkich Produktów może być objęte limitem ilości sztuk lub limitem wagowym, które Klient może zakupić składając Zamówienie. W takim przypadku gdy podczas kompletowania Zamówienia ilość wybranych przez Klienta Towarów lub ich waga przekroczy dopuszczalny limit lub będzie niewystarczająca dla realizacji Zamówienia, Klient zostanie poinformowany o tym w komunikacie, który automatycznie wyświetli się podczas składania Zamówienia.
 3. Usługodawca może oferować Klientom rabaty lub promocje na zakup Produktów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych lub promocji, w szczególności wysokość rabatu, Produkty, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Usługodawca udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole w Formularzu zamówienia.

 

§7 Odbiór Zamówienia oraz metody płatności 

 1. Klient dokonuje odbioru Zamówienia pod adresem wybranego w Formularzu zamówienia punktu sprzedaży, od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-17:00. Termin odbioru Zamówienia wskazany zostanie przez Usługodawcę w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 2. Klient opłaca zamówienie poprzez płatności elektroniczna - obsługiwane przez spółkę PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.
   
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Platformy.

 

§8 Wykonanie Umowy 

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego na stronach Platformy, zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie przesyłając informację na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą.
   
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach odbioru, terminem odbioru jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach odbioru, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 1. Początek biegu terminu odbioru liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 2. Przy odbiorze osobistym, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie i godzinie  wskazanym przy składaniu Zamówienia. O gotowości Zamówienia do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Usługodawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 4. Odbiór osobisty Zamówienia przez Klienta jest bezpłatny.

 

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
 2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu realizacji Zamówienia.
   
 3. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługobiorcy według wzoru zamieszczonego pod adresem https://www.familijna.pl/uploads/drive/Formularz_odstapienia_od_umowy_PF_1.docx
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (o ile zostały poniesione przez Klienta), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Zamówienia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§10 Reklamacje

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Produkty wolne od wad. Zdjęcia Produktów zamieszczone na Platformie mają charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd Produktów zależny jest od właściwości fizyczno-chemicznych, wobec czego w Produktach tego samego rodzaju mogą występować różnice w wyglądzie lub inne różnice naturalnie występujące w procesie produkcji. Różnice te nie stanowią wad Produktów.
 2. W przypadku wystąpienia niezgodności między złożonym a zrealizowanym Zamówieniem, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres reklamacje@piekarniafamilijna.com.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis niezgodności, okoliczności (w tym datę) stwierdzenia niezgodności oraz dane Klienta składającego reklamację, a także żądanie Klienta w związku z wadą.
 5. Towary wadliwe w ramach procedury reklamacyjnej należy dostarczyć do puntu sprzedaży wraz z dowodem zakupu, w którym następował ich odbiór.
 6. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, o ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

W przypadku powstania sporu co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego w postępowaniu sądowym.

 

§12 Dane osobowe na Platformie 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy internetowej jest Usługodawca tj. GRUPA FAMILIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kuźnica Czeszycka 11, 56-320 Krośnice, NIP: 9161351695, REGON: 020182505.
 2. Dane osobowe Konsumentów będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, jak również przepisów krajowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: rodo@piekarniafamilijna.com.pl. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krystian Erens
 4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej i archiwalnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku założenia konta na platformie, wyrażenia zgody na działania marketingowe - dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 5. W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:

- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,

- dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. [Dział IT oraz Marketingu]

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu dokonywania rozliczeń przez okres 5 pełnych lat od momentu wystawienia dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku działań marketingowych, jak również korzystania z platformy – do czasu cofnięcia zgody przez konsumenta.
 2. Konsument posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193 )ul. Stawki 2.
 3. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych, może być odmowa świdczenia/realizacji usługi.

 

 §13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Platformę internetową zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zamieszczone na Platformie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany Regulaminem jest bezprawne.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
`